Paragraf 1 – Definicje

 1. Administrator serwisu – firma Bezdroża 4×4, z siedzibą w Pielicach 15, 66-510 Bobrówko. NIP:955-210-93-43, REGON:081132572
 2. Organizator – osoba odpowiedzialna za konkretną imprezę lub wyprawę – zawsze jasno wymieniona z imienia i nazwiska na stronie z ofertą.
 3. Uczestnik – zgłoszony imiennie uczestnik wyprawy lub imprezy.
 4. Załoga – Zgłoszony uczestnik i pasażerowie jadący z nim jednym samochodem, maksymalną wielkość załogi ogranicza dopuszczalna liczba pasażerów określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 5. Roadbook – książka opisująca przejazd wyprawy, zrealizowana w formie piktogramów symbolizujących manewry jakie należy wykonać oraz odległości między nimi.

Paragraf 2 – Wyprawy i zloty

 1. Dokonując zgłoszenia na wyprawę lub zlot, zgłaszający akceptuje niniejszy regulamin oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje poniższe oświadczenie (na pomarańczowym polu).
 1. Zrzekam się praw do wszelkich roszczeń odszkodowawczych od organizatorów imprezy w razie uszczerbku na zdrowiu lub mieniu moim lub członków mojej załogi w czasie trwania wyprawy.
 2. Przyjmuję do wiadomości, że organizator nie wyraża zgody na samodzielne używanie wyciągarek i lin kinetycznych. Dostęp do pomocy medycznej z dala od cywilizacji jest mocno ograniczony.
 3. Przyjmuję do wiadomości, że odpowiadam za ewentualne wyrządzone przeze mnie szkody w cudzym mieniu w trakcie trwania wyprawy.
 4. Jestem świadomy tego, że to ja jestem kierowcą mojego samochodu i ja decyduję o obraniu konkretnej drogi. Wskazania prowadzącego wyprawę będę traktował jako sugestię, a nie polecenie jazdy daną drogą czy terenem. W związku z powyższym ja sam jestem odpowiedzialny za ewentualne skutki przejazdu obranym szlakiem. W każdej chwili mogę odmówić dalszej jazdy za prowadzącym, jeśli uznam, że stanowi to ryzyko uszkodzenia pojazdu lub odniesienia obrażeń.
 5. Wyrażam zgodę na ujawnienie mojego wizerunku jak i wizerunku członków mojej załogi oraz pojazdu w materiałach fotograficznych i wideo organizatora (strona www, zdjęcia i filmy) – jeżeli nie, proszę poinformować organizatora przed rozpoczęciem wyprawy/zlotu.
 6. Zobowiązuję się nie rejestrować, a w szczególności nie udostępniać w przyszłości trasy przejazdu w żadnej formie, pod rygorem działań odszkodowawczych ze strony organizatora.
 7. Zobowiązuję się przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa ze strony Organizatora
 8. Nie będę wnosił pretensji, jeżeli program wyprawy ulegnie zmianie ze względu na sugestie dotyczące bezpieczeństwa pochodzące od polskiego lub brytyjskiego MSZ lub z powodu złej pogody.

 1. Wyprawy organizowane przez organizatora przeznaczone są dla amatorów jazdy terenowej i mają charakter turystyczno-integracyjny.
 2. Uczestnicy wyprawy jadą swoimi samochodami lub samochodami wypożyczonymi od organizatora (na osobno ustalonych warunkach) i odpowiadają za ich stan techniczny oraz posiadanie odpowiednich ubezpieczeń i dokumentów uprawniających do ich prowadzenia, jak również przekraczania granic (wizy, zielona karta, ważne badania techniczne, carnet de passage – jeśli jest wymagany).
 3. Kierowcy odpowiadają za bezpieczeństwo swoje i swojej załogi.
 4. Podczas wyprawy lub imprezy obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego korzystania z lin kinetycznych i wyciągarek. Złamanie tego zakazu całkowicie zwalnia z odpowiedzialności za nieprzewidziane skutki użycia tych narządzi, zarówno organizatora imprezy oraz administratora serwisu. 
 5. Roadbook (o ile jest przewidziany) ma charakter poglądowy, to kierowca zawsze decyduje o podjęciu danego szlaku, biorąc pod uwagę również swoje umiejętności. W razie napotkania miejsc budzących wątpliwości należy się zatrzymać, wysiąść z pojazdu, dokładnie sprawdzić dane miejsce pod kątem możliwości i bezpieczeństwa przejazdu. Zawsze można poradzić się bardziej doświadczonych uczestników wyprawy lub organizatora.
 6. Jeżeli załoga chce nocować w innym miejscu niż opisane w roadbooku należy o tym fakcie bezwzględnie poinformować organizatora, np. telefonicznie.
 7. W razie zignorowania punktu 6, dana załoga zostanie obciążona kosztami jej poszukiwań.
 8. Jeśli wyprawa jest prowadzona roadbookiem każda załoga jedzie własnym tempem, robi postoje w dowolnym momencie. Nie należy zatrzymywać się na wąskich przejazdach lub ostrych wzniesieniach – istnieje ryzyko kolizji z innym uczestnikiem.
 9. Załogi poruszają się po trasie opisanej roadbookiem w małych grupach (max. 2-4 pojazdy) lub jadą wszystkie razem za samochodem organizatora.
 10. Żadnej załodze nie wolno jechać samotnie! W razie zgubienia drogi lub awarii pojazdu, często w miejscach, gdzie nie ma zasięgu telefonii komórkowej taka sytuacja jest niedopuszczalna.
 11. W przypadku kiedy wyprawa jest prowadzona przez organizatora, pkt 5-10 nie mają zastosowania, natomiast kierowcy wciąż są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje i swojej załogi, jeśli szlak budzi jakiekolwiek wątpliwości – należy się zatrzymać i poprosić o pomoc.
 12. Załogi, które oddalają się od grupy (w tym także ją wyprzedzają) nie mogą liczyć na pomoc organizatora, aż do czasu powrotu do grupy.
 13. Przerwy w przejeździe jak i tempo przejazdu są ustalane na bieżąco z organizatorem.
 14. W razie gdy samochód uczestnika ulegnie awarii, której nie uda się naprawić własnymi siłami, jego pojazd zostanie odholowany do najbliższego warsztatu przez organizatora (nie dotyczy to sytuacji opisanej w punkcie 12.)
 15. Posiadanie sprawnego CB radia oraz nawigacji satelitarnej umożliwiającej podanie pozycji GPS oraz znajdowanie podanych współrzędnych geograficznych w terenie jest obowiązkowe.
 16. Wszystkie załogi będą miały włączone CB radio na kanale 16 (bądź innym ustalonym na odprawie) – wymagają tego również względy bezpieczeństwa. Uczestnik który musi się zatrzymać na trudnym odcinku, bądź wzniesieniu ma obowiązek poinformować innych o tym fakcie.
 17. W razie kłopotów z przejechaniem danego odcinka każda załoga może liczyć na pomoc innych załóg oraz organizatora.
 18. Niszczenie przyrody, jazda pod wpływem alkoholu, poza wyznaczonym szlakiem naraża uczestników na sankcje ze strony lokalnych służb porządkowych i /lub wykluczenie z imprezy.
 19. Zabrania się używania pił spalinowych, wycinania drzew i palenia ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 20. Miejsca obozowisk powinny pozostać czyste i wysprzątane.
 21. Jeżeli w trakcie trwania wyprawy/zlotu nocleg odbywa się na terenie hotelu/pensjonatu lub kempingu, organizator nie odpowiada za:
  1. sprawność urządzeń należących do obiektu,
  2. czystość obiektu,
  3. działanie sanitariatów,
  4. ogrzewanie wody i pomieszczeń. 

Paragraf 3 – Opłaty i rozliczenia

 1. Po dokonaniu zgłoszenia udziału poprzez formularz na stronie www, e-mailem lub telefonicznie, zgłoszona załoga ma 5 dni na wpłacenie opłaty rejestracyjnej określonej na stronie www danej wyprawy lub zlotu, pod rygorem usunięcia zgłoszenia z listy uczestników. Preferujemy wpłaty dokonywane poprzez serwis PayU – z podanego w mailu zwrotnym linku do płatności. W takiej sytuacji proces zapisu i zawierania umowy przebiega w pełni automatycznie.
 2. Opłata rejestracyjna podlega zwrotowi wyłącznie w sytuacji, w której wyprawa nie odbędzie się z winy organizatora lub zebrania zbyt małej liczby uczestników.
 3. W przypadku gdy na dany wyjazd nie zgłosi się minimalna liczba uczestników (określona na stronie www) organizator ma obowiązek poinformować zgłoszonych, że wyprawa się nie odbędzie i zwrócić opłaty rejestracyjne lub zaproponować zgłoszonym załogą inną (wyższą) stawkę za udział w wyprawie w mniejszym gronie.
 4. Jeżeli na wyprawę zgłosi się minimalna liczba uczestników, ale do wyprawy nie dojdzie, ponieważ nikt nie zgłosił się na miejsce jej rozpoczęcia – opłaty nie będą zwracane.
 5. 30 dni przed rozpoczęciem wyprawy europejskiej (60 dni przed rozpoczęciem wyprawy na inny kontynent) uczestnik ma obowiązek uiścić całość opłaty w złotówkach za udział w wyprawie, pod rygorem wykreślenia z listy uczestników i przepadku opłaty rejestracyjnej.
 6. Zwykle każda wyprawa zawiera część opłaty w walucie obcej, płatnej gotówką na miejscu spotkania prowadzącemu wyprawę lub przelewem na konto przed rozpoczęciem wyprawy.
 7. Jeżeli wyprawa ma pełne obłożenie i status “wyprzedany” na stronie serwisu, organizator informuje o tym uczestników e-mailem i oczekuje wniesienia pełnej opłaty za udział w wyprawie w ciągu 5 dni roboczych od tego momentu, pod rygorem usunięcia z listy uczestników i przepadku opłaty rejestracyjnej.
 8. Jeżeli uczestnik nie może wziąć udziału w opłaconym wyjeździe, Organizator, na uzasadniony wniosek Uczestnika, może udzielić rabatu na kolejny wyjazd w tym samym kraju, w wysokości wniesionych wpłat, przy spełnieniu następujących warunków:
  1. Opłaty za wyjazd muszą być wniesione w całości (również część walutowa)
  2. Rabat można uzyskać i wykorzystać w ciągu roku od daty rozpoczęcia pierwotnej wyprawy.
  3. Jeżeli wyprawa na którą udzielono rabatu nie odbędzie się z powodu braku chętnych – rabat zostanie przeniesiony na inną wyprawę.
  4. Rabat nie zostanie udzielony jeśli wyprawa miała status “wyprzedany” przed jej rozpoczęciem lub wpłata dotyczyła wyprawy na inny kontynent.
 9. Wpłaty nie będą podlegały rabatom na inny termin, jeżeli Uczestnik nie poinformuje o rezygnacji lub braku możliwości udziału przed terminem rozpoczęcia wyprawy.
 10. Opłaty za udział w zlotach nie podlegają zwrotom ani programowi rabatowemu.
 11. W razie rezygnacji z wyjazdu, Organizator ma prawo domagać się zwrotu poniesionych kosztów, opłat rezerwacyjnych, jeżeli były one wyszczególnione na stronie konkretnej wyprawy.
 12. Organizator rezerwuje noclegi w hotelach lub pensjonatach, na wyjazdy z noclegami oznaczonymi jako “hotele”, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszystkich zarezerwowanych noclegów, nawet w przypadku jeśli z nich nie skorzysta. Organizator dokonuje rezerwacji przez serwis Booking.com, w możliwie najtańszym hotelu/pensjonacie na trasie przejazdu.
 13. Jeżeli załoga nie stawi się w wyznaczonym miejscu spotkania, załodze nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconych kwot.
 14. Ewentualne koszty naprawy pojazdu, noclegów załogi, dalszego holowania pojazdu oraz powrotu załogi uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania pokrywa Uczestnik we własnym zakresie.
 15. Koszty uczestnictwa w wyprawie nie są zwracane w razie awarii pojazdu lub rezygnacji z dalszego uczestnictwa z jakiejkolwiek innej przyczyny.
 16. Organizator pomaga w wyrobieniu wiz do kraju docelowego oraz krajów na trasie dojazdu. Koszty wiz są wyszczególnione na stronie konkretnego wyjazdu. Uczestnik może sam wyrobić potrzebne wizy dla siebie i swojej załogi, jednak w wypadku niepowodzenia zastosowanie ma punkt kolejny. Jeżeli uczestnik nie wniesie na czas opłaty na wyrobienie wizy i nie poinformuje jednoznacznym e-mailem, że wizy będzie robił na swoją odpowiedzialność we wlanym zakresie – zostanie skreślony z listy uczestników bez prawa zwrotu wpłaconych kwot.
 17. Koszty uczestnictwa nie są zwracane, jeśli załoga nie zostanie wpuszczona do kraju docelowego lub kraju leżącego na trasie dojazdowej, bez względu na to, jaki był powód odmowy wjazdu na dane terytorium.
 18. Jeżeli wyjazd zostanie odwołany z powodów epidemicznych (zakazy przekraczania granic, lockdown, brak możliwości zdobycia wiz, itp.) dokonane wpłaty zostaną zamienione na wirtualny voucher możliwy do wykorzystania na dowolnym organizowanym przez Bezdroża 4×4 wyjeździe w przyszłości. Voucher będzie ważny bezterminowo.
 19. Posiadacz vouchera dokonuje zgłoszenia na kolejny wyjazd nie dokonując już opłaty zgłoszeniowej, tylko likwidując voucher (wpisując taką chęć w uwagach zgłoszenia). 
 20. Organizator zaleca wykupienie polis Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Kosztów Leczenia na cały okres wyprawy. Polisy można kupić na stronie www Organizatora lub w dowolnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.
 21. Wynajem samochodów jest możliwy na większość wypraw. Po stronie uczestnika leży obowiązek upewnienia się, czy samochód jest na dany termin dostępny. Po potwierdzeniu Uczestnik wpłaca podwójną opłatę rejestracyjną – potwierdzającą udział w wyprawie i rezerwującą samochód.
 22. Jeżeli uczestnik dokonuje zgłoszenia na wyprawę z wynajmem samochodu, ale nie dokonuje wpłaty rezerwującej samochód, pomimo wysłanego e-mailem monitu, organizator nie gwarantuje dostępności samochodu. W takiej sytuacji zgłoszenie traktuje się jak zwykłe zgłoszenie uczestnictwa swoim samochodem, ze wszystkimi konsekwencjami, np. brakiem zwrotu opłaty rejestracyjnej, w sytuacji, gdy uczestnik nie ma czym jechać na wyprawę.
 23. Cena wynajmu zależy od czasu trwania wyprawy i ilości dni potrzebnych na dotarcie na miejsce spotkania i powrót. 
 24. Organizator pobiera zwrotną kaucję w wysokości minimum 3500 zł tyt. zabezpieczenia należytego stanu samochodu po okresie najmu. Szczegóły dotyczące wynajmu są zapisane w osobno zawieranej umowie najmu.

Paragraf 4 – Odpowiedzialność, wyłączanie odpowiedzialności, zakaz konkurencji

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu uczestników oraz szkody materialne przez nich wyrządzone.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za samochody uczestników jak i pozostawione w nich jakiekolwiek mienie.
 3. Wyprawę lub wydarzenie może organizować osoba lub firma niezależna od firmy “Bezdroża 4×4” – w takiej sytuacji jest to jasno określone na stronie wydarzenia.
 4. Każdy uczestnik bierze udział w wyprawie na własne ryzyko i ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność cywilna i karną za szkody jakie spowoduje sam lub członkowie jego załogi.
 5. Załoga nie może w jakikolwiek sposób znakować swojego samochodu znakami sugerującymi, że wyprawa w której uczestniczy jest ich autorstwa, pod rygorem wykluczenia z dalszego udziału w wyprawie bez prawa do zwrotu wpłaconych środków.
 6. Rejestrowanie trasy przejazdu jak i późniejsze odstępowanie tego zapisu osobom trzecim jest zabronione, pod rygorem wykluczenia z dalszego udziału w wyprawie bez prawa do zwrotu wpłaconych środków.
 7. Organizator zaleca najwyższą ostrożność podczas używania wyciągarek, lin kinetycznych i podnośników. Pamiętajmy, że udzielenie szybkiej i skutecznej pomocy medycznej z dala od cywilizacji może okazać się niemożliwe.
 8. Najważniejsza jest dobra zabawa i duże pokłady humoru. Traktujcie siebie nawzajem jak i lokalnych mieszkańców z należytym szacunkiem i uśmiechem. Dobra zabawa zależy od dobrej woli wszystkich uczestników, minimum inicjatywy da w efekcie wyjazd zgranej paczki przyjaciół.

Paragraf 5 – Dane osobowe, serwis www, newsletter.

 1. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych przez Bezdroża 4×4 z siedzibą w Bobrówku, Pielice 15, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.Nr 133, poz. 883 z późń. zmianami). Bezdroża 4×4 informują, że Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
 2. Baza danych zawierająca dane Uczestników jest zgłoszona i nadzorowana przez Generalny Inspektorat Danych Osobowych.
 3. Każde zgłoszenie udziału w dowolnej imprezie lub wyprawie automatycznie dodaje adres e-mail Uczestnika do listy adresowej newslettera. Adres ten można w dowolnym momencie z tej listy usunąć.
 4. Dokonując zgłoszenia udziału w wyprawie lub imprezie Uczestnik wyraża zgodę na wszystkie powyższe punkty, poprzez oznaczenie kratki „TAK” na formularzu zgłoszeniowym.

Życzymy udanej i bezpiecznej wyprawy oraz dobrej zabawy!